مشخصات فنی محصولات شیل و نسوز

مشخصات فنی محصولات شیل و نسوز

 لیست محصولات شیل 

ردیفابعادکدنوع آجررنگ آجرتعداد در بستهوزن هر بستهتعداد در متر
110*5/21*4(XRT(24        لفتونیاقوت(قرمزتیره)2023.590
(XRT(34قرمز( قرمز روشن)
210*21*5/5(XPT(255لفتونگلبهی (تیره)1422.770
(XPT(355گلبهی (روشن)
310*21*5/5(XRT(255لفتونیاقوت(قرمزتیره)1422.770
(XRT(355قرمز( قرمز روشن)
46*21*5/5(NRT(255لفتون نیمهیاقوت(قرمزتیره)2122.570
(NRT(355قرمز( قرمز روشن)
510*21*5(XRT(25لفتونیاقوت(قرمزتیره)1420.880
(XRT(35قرمز( قرمز روشن)
610*22*5/5(YRT(255لفتون قزاقیقرمز1024.570
(YRT(355
711*23*6/5(YRT(265لفتون قزاقیقرمز82658
(YRT(365
810*21*5/5(XBT(155لفتونقهوه ای (تیره)142270
(XBT(255قهوه ای (روشن)
911*23*7(XRT(27لفتونیاقوت(قرمزتیره)102458
(XRT(37قرمز( قرمز روشن)
1013*26/5*6/5(LRT(265Lیاقوت(قرمزتیره)2427.2طولی14
(LRT(365قرمز( قرمز روشن)
1110*22*5/5(LRT(255Lیاقوت(قرمزتیره)3020.5طولی15
(LRT(355قرمز( قرمز روشن)
1215/5*15/5*7(LRT(27Lیاقوت(قرمزتیره)1820طولی13
(LRT(37قرمز( قرمز روشن)
(LPT(R7گلبهی1818طولی 13
132*26/5*6/5(RT(265پلاکیاقوت(قرمزتیره)3323.950
(RT(365قرمز( قرمز روشن)
142.7*22*5/5(RT(255پلاکیاقوت(قرمزتیره)542675
(RT(355قرمز( قرمز روشن)
152.7*22*5/5(PT(R55پلاکگلبهی542675
162/7*20*20(RT(R20پلاکقرمز142823
(PT(120پلاکگلبهی (تیره)1425.723
(PT(220گل بهی (روشن)
(BT(R20پلاکقهوه ای14 23
(WT(R20پلاکسفید14 23
(TT(R20پلاککرم قهوه ای14 23
172*31*7(RT(17پلاکعنابی2428.340
(RT(27پلاکیاقوت (قرمزتیره)2426.240
(RT(37پلاکقرمز( قرمز روشن)
(PT(17پلاکگلبهی (تیره)2423.340
(PT(27گلبهی (روشن)
(PT(37پلاکگندمی (گلبهی زرد )2423.340
(BT(17پلاکقهوه ای (تیره)242640
(BT(27قهوه ای (روشن)
(WT(R7پلاکسفید242540
(TT(R7پلاککرم قهوه ای2424.540
(ST(R7پلاکسیلور2425.540
182/7*60*10(RT(260تایلیاقوت (قرمزتیره)824.216
(RT(360قرمز( قرمز روشن)
(PT(160تایلگلبهی (تیره)820.716
(PT(260گبهی (روشن)
(RT(160تایلعنابی827.316
(BT(160تایلقهوه ای (تیره)825.516
(BT(260قهوه ای (روشن)
(WT(R60تایلسفید823.616
(TT(R60تایلکرم قهوه ای820.416
192/7*40*20(BT(R40تایلقهوه ای72412
(TT(R40تایلکرم قهوه ای72412
(PT(140تایلگلبهی (تیره)72412
(PT(240گلبهی (روشن)
(RT(R40تایلقرمز72612
202/7*31*3/5(RT(R35پلاک کرکره ایقرمز4826.875
(PT(R35گلبهی24.9
(BT(R35قهوه ای24.5
(ST(R35سیلور23
(WT(R35سفید22.7
212/7*10*10(RT(R10پلاکقرمز6030.485
(PT(R10گلبهی28.1
(ST(R10سیلور28
(WT(R10سفید28
(BT(R10قهوه ای31.8
225*10*10(ZPT(R10پلاک ضخیمگلبهی3227.685
(ZWT(R10سفید28
(ZST(R10سیلور29
(ZBT(R10قهوه ای30.8

لیست محصولات نسوز

ردیفابعادنوع آجرکدرنگ آجرتعداد در بستهوزن هر بستهتعداد در متر
12/7*31*7پلاک(ED(R7انگلیسی212440
(CD(R7شاموتی23.5
(WD(R7سفیدصدفی24
(BD(R7قهوه ای23.5
(KD(R7مشکی23
22/7*26*5/5پلاک(ED(R55انگلیسی282257
(CD(R55شاموتی
(WD(R55سفیدصدفی
32/7*20*20پلاک(کف فرش)(ED(R20انگلیسی1122/523
(CD(R20شاموتی
(WD(R20سفیدصدفی
43*10*10پلاک(کف فرش)(ED(R10انگلیسی4422/585
(CD(R10شاموتی
(WD(R10سفیدصدفی
(KD(R10مشکی
53*60*10تایل(ED(160انگلیسی72316
(ED(260شاموتی
(ED(R60قهوه ای
620*10*7ال(LED(R7انگلیسی161613متر طولی
(LCD(R7شاموتی
(LKD(R7مشکی
(LWD(R7سفیدصدفی
720*10*5/5ال(LED(R55انگلیسی201616مترطولی
LCD(R55شاموتی
(LWD(R55سفیدصدفی
83/5*31*7پلاک ضخیم(ZED(R7انگلیسی122340
(ZCD(R7شاموتی
(ZBD(R7قهوه ای
(ZKD(R7مشکی
93/5*26*5/5پلاک ضخیم(ZED(R55انگلیسی20 57
(ZCD(R55شاموتی
102/7*31*3.5پلاک کرکره ای(ED(R35انگلیسی422475
(CD(R35شاموتی
(WT(R35سفیدصدفی
112/7*20*20پلاک(کف فرش طرح دار)AQUAفیروزه ای..25
GOLDENطلایی