برچسب : ساختمان

آجر و معماری

آجر و معماری

آجر و معماری جایگاه آجر در معماری سنتی آجر تنها مصالحی می باشد که در جای جای معماری سنتی به گونه ای متفاوت استفاده گردیده و فراخوان موقعیت و کاربرد شکل م...

نمای آجری وکاهش مصرف انرژی

نمای آجری وکاهش مصرف انرژی

تاثیر نمای آجر بر کاهش مصرف انرژی کارخانه آجر ،شاید ارتباط دادن آجر به مصرف انرژی کمی صقیل و نیازمند تأمل باشد اما این واقعیت غیر قابل انکار است که نماها...