برچسب : معماری مدرن

آجر و معماری

آجر و معماری

آجر و معماری جایگاه آجر در معماری سنتی آجر تنها مصالحی می باشد که در جای جای معماری سنتی به گونه ای متفاوت استفاده گردیده و فراخوان موقعیت و کاربرد شکل م...