مشخصات فنی محصولات شیل و نسوز

stars

لیست محصولات شیل

ردیف ابعاد کد نوع آجر رنگ آجر تعداد در بسته وزن هر بسته تعداد در متر
1 10*5/21*4 (XRT(24         لفتون یاقوت(قرمزتیره) 20 23.5 90
(XRT(34 قرمز( قرمز روشن)
2 10*21*5/5 (XPT(255 لفتون گلبهی (تیره) 14 22.7 70
(XPT(355 گلبهی (روشن)
3 10*21*5/5 (XRT(255 لفتون یاقوت(قرمزتیره) 14 22.7 70
(XRT(355 قرمز( قرمز روشن)
4 6*21*5/5 (NRT(255 لفتون نیمه یاقوت(قرمزتیره) 21 22.5 70
(NRT(355 قرمز( قرمز روشن)
5 10*21*5 (XRT(25 لفتون یاقوت(قرمزتیره) 14 20.8 80
(XRT(35 قرمز( قرمز روشن)
6 10*22*5/5 (YRT(255 لفتون قزاقی قرمز 10 24.5 70
(YRT(355
7 11*23*6/5 (YRT(265 لفتون قزاقی قرمز 8 26 58
(YRT(365
8 10*21*5/5 (XBT(155 لفتون قهوه ای (تیره) 14 22 70
(XBT(255 قهوه ای (روشن)
9 11*23*7 (XRT(27 لفتون یاقوت(قرمزتیره) 10 24 58
(XRT(37 قرمز( قرمز روشن)
10 13*26/5*6/5 (LRT(265 L یاقوت(قرمزتیره) 24 27.2 طولی14
(LRT(365 قرمز( قرمز روشن)
11 10*22*5/5 (LRT(255 L یاقوت(قرمزتیره) 30 20.5 طولی15
(LRT(355 قرمز( قرمز روشن)
12 15/5*15/5*7 (LRT(27 L یاقوت(قرمزتیره) 18 20 طولی13
(LRT(37 قرمز( قرمز روشن)
(LPT(R7 گلبهی 18 18 طولی 13
13 2*26/5*6/5 (RT(265 پلاک یاقوت(قرمزتیره) 33 23.9 50
(RT(365 قرمز( قرمز روشن)
14 2.7*22*5/5 (RT(255 پلاک یاقوت(قرمزتیره) 54 26 75
(RT(355 قرمز( قرمز روشن)
15 2.7*22*5/5 (PT(R55 پلاک گلبهی 54 26 75
16 2/7*20*20 (RT(R20 پلاک قرمز 14 28 23
(PT(120 پلاک گلبهی (تیره) 14 25.7 23
(PT(220 گلبهی (روشن)
(BT(R20 پلاک قهوه ای 14 23
(WT(R20 پلاک سفید 14 23
(TT(R20 پلاک کرم قهوه ای 14 23
17 2*31*7 (RT(17 پلاک عنابی 24 28.3 40
(RT(27 پلاک یاقوت (قرمزتیره) 24 26.2 40
(RT(37 پلاک قرمز( قرمز روشن)
(PT(17 پلاک گلبهی (تیره) 24 23.3 40
(PT(27 گلبهی (روشن)
(PT(37 پلاک گندمی (گلبهی زرد ) 24 23.3 40
(BT(17 پلاک قهوه ای (تیره) 24 26 40
(BT(27 قهوه ای (روشن)
(WT(R7 پلاک سفید 24 25 40
(TT(R7 پلاک کرم قهوه ای 24 24.5 40
(ST(R7 پلاک سیلور 24 25.5 40
18 2/7*60*10 (RT(260 تایل یاقوت (قرمزتیره) 8 24.2 16
(RT(360 قرمز( قرمز روشن)
(PT(160 تایل گلبهی (تیره) 8 20.7 16
(PT(260 گلبهی (روشن)
(RT(160 تایل عنابی 8 27.3 16
(BT(160 تایل قهوه ای (تیره) 8 25.5 16
(BT(260 قهوه ای (روشن)
(WT(R60 تایل سفید 8 23.6 16
(TT(R60 تایل کرم قهوه ای 8 20.4 16
19 2/7*40*20 (BT(R40 تایل قهوه ای 7 24 12
(TT(R40 تایل کرم قهوه ای 7 24 12
(PT(140 تایل گلبهی (تیره) 7 24 12
(PT(240 گلبهی (روشن)
(RT(R40 تایل قرمز 7 26 12
20 2/7*31*3/5 (RT(R35 پلاک کرکره ای قرمز 48 26.8 75
(PT(R35 گلبهی 24.9
(BT(R35 قهوه ای 24.5
(ST(R35 سیلور 23
(WT(R35 سفید 22.7
21 2/7*10*10 (RT(R10 پلاک قرمز 60 30.4 85
(PT(R10 گلبهی 28.1
(ST(R10 سیلور 28
(WT(R10 سفید 28
(BT(R10 قهوه ای 31.8
22 5*10*10 (ZPT(R10 پلاک ضخیم گلبهی 32 27.6 85
(ZWT(R10 سفید 28
(ZST(R10 سیلور 29
(ZBT(R10 قهوه ای 30.8

لیست محصولات نسوز

ردیف ابعاد نوع آجر کد رنگ آجر تعداد در بسته وزن هر بسته تعداد در متر
1 2/7*31*7 پلاک (ED(R7 انگلیسی 21 24 40
(CD(R7 شاموتی 23.5
(WD(R7 سفیدصدفی 24
(BD(R7 قهوه ای 23.5
(KD(R7 مشکی 23
2 2/7*26*5/5 پلاک (ED(R55 انگلیسی 28 22 57
(CD(R55 شاموتی
(WD(R55 سفیدصدفی
3 2/7*20*20 پلاک(کف فرش) (ED(R20 انگلیسی 11 22/5 23
(CD(R20 شاموتی
(WD(R20 سفیدصدفی
4 3*10*10 پلاک(کف فرش) (ED(R10 انگلیسی 44 22/5 85
(CD(R10 شاموتی
(WD(R10 سفیدصدفی
(KD(R10 مشکی
5 3*60*10 تایل (ED(160 انگلیسی 7 23 16
(ED(260 شاموتی
(ED(R60 قهوه ای
6 20*10*7 ال (LED(R7 انگلیسی 16 16 13متر طولی
(LCD(R7 شاموتی
(LKD(R7 مشکی
(LWD(R7 سفیدصدفی
7 20*10*5/5 ال (LED(R55 انگلیسی 20 16 16مترطولی
LCD(R55 شاموتی
(LWD(R55 سفیدصدفی
8 3/5*31*7 پلاک ضخیم (ZED(R7 انگلیسی 12 23 40
(ZCD(R7 شاموتی
(ZBD(R7 قهوه ای
(ZKD(R7 مشکی
9 3/5*26*5/5 پلاک ضخیم (ZED(R55 انگلیسی 20 57
(ZCD(R55 شاموتی
10 2/7*31*3.5 پلاک کرکره ای (ED(R35 انگلیسی 42 24 75
(CD(R35 شاموتی
(WT(R35 سفیدصدفی
11 2/7*20*20 پلاک(کف فرش طرح دار) AQUA فیروزه ای . . 25
فهرست